RODO – Klauzula informacyjna dla Klientów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW 

Na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ dalej zw.: RODO ] informujemy Klienta, iż Administratorem jego danych osobowych jest:

VOLTMAX Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin,
NIP: 946-269-94-01

email: biuro@voltmaxlublin.pl

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez VOLTMAX Sp. z o.o. dla następujących celów: 

  1. wykonania umowy (nawiązania współpracy, weryfikacji kredytowej, zawarcia umowy oraz wszelkich innych stosowanych operacji służących osiągnięciu tych celów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
  3. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami; jak również dokonywanie analityki oraz planowania biznesowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

W zależności od kanału wykorzystywanego przez Klienta do nawiązania stosunków z VOLTMAX Sp. z o.o., dane mogą być również przetwarzane drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne, a także Partnerom biznesowym zgodnie z zawartymi umowami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również udostępniane bankom, instytucjom kredytowym w celu zarządzania płatnościami oraz ubezpieczycielom w zakresie objęcia ubezpieczeniem. 

Wspomniane powyżej dane mogą być pozyskiwane zarówno od samej osoby zainteresowanej, jak i od osób trzecich. Dostarczenie odnośnych danych zdobytych w oparciu o wymogi prawne, czy też w celu realizacji stosunku umownego, jest niezbędne do podpisania i realizacja umowy, a co za tym idzie niedostarczenie wymaganych danych będzie skutkowało nie zawarciem umowy i brakiem jej realizacji. 

Dane osobowe będą przechowywane w sposób kompletny przez cały okres realizacji umowy. Następnie dane osobowe będą przechowywane przez okres dziesięciu lat zgodnie z wymogami prawnymi. Możliwe jest przechowywanie kompletu lub części danych osobowych przez dłuższy okres w celu egzekwowania lub obrony przysługujących praw, jak również w celach analityki oraz planowania biznesowego. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania transakcji sprzedaży. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy [ m.in. realizację dostawy, prowadzenie rozliczeń ]. 

Obowiązujące ustawodawstwo nadaje Podmiotowi Danych szereg praw, do zapoznania się z którymi serdecznie zachęcamy. Miedzy innymi, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

–  dostępu do treści swoich danych [ w granicach art. 15 RODO], ich sprostowania [ w granicach art. 16 RODO ] , ich usunięcia [ w granicach art. 17 RODO ], ograniczenia przetwarzania [ w granicach art. 18 RODO ], wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych [ w granicach art. 21 RODO ]. 

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail: rodo@voltmax.com.pl lub pisemnie na adres: VOLTMAX Sp. z o.o. 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 75. 

Nasze rozwiązania konsumenckie i biznesowe

Voltmax
Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu

arrow right
Voltmax
Fotowoltaika dla biznesu

Fotowoltaika dla biznesu

arrow right
Voltmax
Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne

arrow right
Voltmax
Pompy Ciepła

Pompy Ciepła

arrow right
Voltmax
Innowacje

Innowacje

arrow right

Chcesz wiedzieć więcej

Masz pytania odnośnie Naszej oferty?

Skontaktuj sięarrow right