Polityka rozpatrywania reklamacji i zwrotów

Jak mogę zgłosić reklamację lub zwrot?

Reklamacje możesz zgłosić do nas telefonicznie:

Produkty zakupione w sklepie online: Dział Sprzedaży Internetowej +48 733 773 301 lub formularzem w zakładce: KONTAKT
Reklamacja hulajnóg i rowerów marki MOTUS: Autoryzowany serwis MOTOVOLT +48 733 773 627 lub poprzez email: serwis@motovolt.com.pl
Motovolt Serwis to nasz oficjalny serwis, który wykonuje wszystkie naprawy w ramach gwarancji. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie uszkodzenia podlegają gwarancji. Na przykład pęknięta opona nie podlega reklamacji, ponieważ jest to część eksploatacyjna. Skontaktuj się wcześniej w celu weryfikacji powodu reklamacji, aby nie narażać się na koszty transportu.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej swojej hulajnogi lub roweru. Serwis przed podjęciem naprawy skontaktuje się z Tobą i poinformuje Cię o statusie reklamacji i ewentualnych kosztach. Jeśli nie zgadzasz się z ekspertyzą serwisu możesz odmówić odpłatnej naprawy.

Reklamacja usług: Biuro firmy Voltmax +48 533 375 735 lub na email: bok@voltmax.com.pl

Jeśli chcesz porozmawiać i uzgodnić wybierz dogodną formę kontaktu:

Lublin siedziba główna: ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin

email: bok@voltmax.com.pl

infolinia +48 533 375 735

Godzina otwarcia salonu sprzedaży: Pon. do Pt. 08:00 – 18:00

OTWÓRZ MAPY GOOGLE

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta

z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad.

Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556- 556 Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady,

b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin
b) w formie elektronicznej na adres: sprzedaz@voltmax.com.pl (z dołączonym protokołem reklamacji)
c) telefonicznie pod numerem: +48 733 773 301 (opłata wg stawki operatora)

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:

imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada

należy dostarczyć na adres: Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §6 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sprzedaz@voltmax.com.pl lub pisemnie na adres: Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy i otrzymania zwróconego towaru, musi zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

3. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem,

4. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

5. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

6. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną:porady@dlakonsumentow.pl

7. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. T. Zana 38 c, 20-601 Lublin,https://www.ihlublin.pl

8. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

9. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej firmy Voltmax Sp. z o.o. do kontaktu: sprzedaz@voltmax.com.pl

 

Protokół reklamacyjny

Formularz odstąpienia od umowy

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Adresat: Voltmax Sp. z o.o.
Nałęczowska 75, 20-701 Lublin
adres e-mail: sprzedaz@voltmax.com.pl
numer telefonu: +48 733 773 301(opłata wg stawki operatora)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….…

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….

– Adres konsumenta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………

Data i podpis konsumenta
(tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasze rozwiązania konsumenckie i biznesowe

Voltmax
Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu

arrow right
Voltmax
Fotowoltaika dla biznesu

Fotowoltaika dla biznesu

arrow right
Voltmax
Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne

arrow right
Voltmax
Pompy Ciepła

Pompy Ciepła

arrow right
Voltmax
Innowacje

Innowacje

arrow right

Chcesz wiedzieć więcej

Masz pytania odnośnie Naszej oferty?

Skontaktuj sięarrow right